Privacy Policy

Parkeer Beheer Roosendaal BV, gevestigd aan Nieuwe Markt 49d 

4701AD Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.parkerenroosendaal.nl 

Nieuwe Markt 49d 

4701AD Roosendaal 

+31165745430 

M.Bartels is de Functionaris Gegevensbescherming van Parkeer Beheer Roosendaal BV Hij/zij is te bereiken via mbartels@parkeerbeheer.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Parkeer Beheer Roosendaal BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 • E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Parkeer Beheer Roosendaal BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Parkeer Beheer Roosendaal BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Parkeer Beheer Roosendaal BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Parkeer Beheer Roosendaal BV neemt deels op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Parkeer Beheer Roosendaal BV) tussen zit. Parkeer Beheer Roosendaal BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • IP Parkbase (parkeren garages) 
 • Desyde Permit en PermitPlus (betaling en afname vergunningen en ontheffingen op straat) 
 • Sigmax CityControl 6 (uitschrijven naheffingen van parkeerbelastingen) 
 • Cannock Chase Public Hermaweb (invordering van parkeerbelastingen) 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Parkeer Beheer Roosendaal BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieĆ«n) van persoonsgegevens: 

BSN, naam, adres, mailadres en telefoonnummer t.b.v. abonnementen, vergunningen en ontheffingen worden bewaard zolang de rechten worden afgenomen en per direct verwijderd wanneer de afname van de rechten wordt beĆ«indigd of niet wordt verlengd. De redenen van bewaren zijn het aantoonbaar beschikken over grondslag voor rechten, het hebben van contact met de rechthebbenden en het kunnen benaderen van rechthebbenden t.b.v. verlenging van rechten. 

Voor de bewaartermijnen en gegevensopslag van de naheffingen en invorderingen worden de wettelijke bepalingen van de Invorderingswet gehanteerd. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Parkeer Beheer Roosendaal BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Parkeer Beheer Roosendaal BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Parkeer Beheer Roosendaal BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@parkeerbeheer.nl . 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Parkeer Beheer Roosendaal BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Parkeer Beheer Roosendaal BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons parkeerbureau of via administratie@parkeerbeheer.nl